Februárové vydanie

Publikované v Historická revue č. 2/2017, str. 3


7.2.2017 | Patrik Kunec

Dobytie Ameriky

 

Vážení čitatelia, 

ústrednou témou februárového čísla Historickej revue je podoba stretov odlišných kultúr alebo civilizácií v období od polovice 15. do konca 19. storočia. Téma je aktuálna aj v kontexte súčasných udalostí, keď sme svedkami rozmanitých konfliktov nielen medzi odlišnými ideológiami a náboženstvami, ale aj protirečiacimi si spoločensko-kultúrnymi predstavami. Zvlášť šokujúce sú snahy niektorých ideológií, náboženstiev, ale aj demokraticky zvolených politikov obmedzovať základné ľudské práva a slobody, prípadne spochybňovať všeobecne platné etické hodnoty. Vidíme, že tieto antagonizmy sa často menia na krvavé vojnové konflikty, ktoré v niektorých regiónoch (napríklad Blízky Východ) trvajú už roky, prípadne desaťročia. Rozsah ničenia, značný počet obetí a neschopnosť politických lídrov nájsť rýchle riešenia týchto konfliktov, nás šokujú o to viac, že väčšina Európy už 70 rokov nažíva v mieri.

Strety odlišných kultúr v minulosti boli azda ešte krvavejšie ako dnes, zvlášť, ak si uvedomíme, ako dramaticky sa znižovala populácia domorodého obyvateľstva na americkom kontinente. V období raného novoveku bol tento stret kultúr vyvolaný snahou objavovať neznáme zámorské územia a zmocniť sa ich prírodných bohatstiev. Prvé geografické objavy námorných kapitánov z 15. a 16. storočia však rýchlo viedli ku kolonizácii novoobjavených krajín, ktorej dôsledkom bola odsúdeniahodná fyzická eliminácia pôvodných obyvateľov. Už v začiatkoch prenikania do neznámych končín Zeme sa európske mocnosti snažili definovať svoje sféry vplyvu, prípadne prerozdeliť si kolonizované územia v Amerike, Ázii alebo Afrike. Niekedy sa k dohodám dospelo rokovaniami, častejšie sa však spory riešili silou zbraní. O javoch, spájaných s ústrednou témou stretu civilizácií, sa dočítate v článkoch slovenských a českých historikov, ktorí sa zaoberajú či už problematikou zámorských plavieb a objavov (P. Kunec), otázkou vypudenia moslimov z Pyrenejského polostrova (P. Kosnáč), témami, súvisiacimi s európskou kolonizáciou Ameriky (R. Hlúšek, M. Křížová), alebo s dejinami európskeho kolonializmu (J. Jankech, J. Černík).

Veríme, že články ponúknu čitateľom nielen historické objasnenie príčin a priebehu niektorých konfliktov v ranom novoveku a v 19. storočí, ale zároveň poukážu na potrebu riešenia sporov dohodami a kompromismi. Držme si palce, aby sme ich dokázali nachádzať a presadiť aj v súčasných hodnotovo-ideových konfliktoch.

Patrik Kunec


reconquistadobytie amerikyconquistádorcortéskolumbusaztékoviaPredplaťte si Historickú Revue na jeden rok už za 34,80
Autor

Patrik Kunec

Mgr.. Patrik Kunec, PhD., absolvent FiF UK v Bratislave, odbor archeológia - história. V súčasnosti pôsobí na Katedre histórie FHV Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici, kde sa venuje ranonovovekým všeobecným dejinám (16. - 18. storočie) s užším zameranín na dejiny 18. storočia.

Pozrite si tiež


Januárové vydanie 2018

1.1.2018 | Jaroslav Valent

Pohľad na dejiny 20. storočia a obzvlášť na technický pokrok, ktorý ľudstvo počas neho dosiahlo, ponúka dve roviny. Spočiatku je to obdiv a uznanie pre tých, ktorí sa na tomto rozvoji podieľali svojimi mimoriadnymi schopnosťami. Ak...

  • 1471
  • 7

Novembrové vydanie

2.11.2017 | Jaroslav Valent

Milí čitatelia,                  Historická revue sa týmto novembrovým číslom už štvrtý rok venuje téme 1. svetovej vojny. Po úspešných vydaniach k rokom 1914, 1915 a 1916 sme sa dostali k ďalšej významnej storočnici...

  • 1752
  • 5

Vzostup zla

31.7.2017 | Jakub Drábik

Vlk neskrývajúci sa v rúchu baránka, ale v koži chameleóna – tak by bolo možné predstaviť neoblomnú snahu nacistov získať moc, ktorú preukázali medzi rokmi 1918 a 1933. Bola to predovšetkým ich nevídaná schopnosť meniť svoj...

  • 4760
  • 35